สวนสุนันทาประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

สวนสุนันทาประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี หัวหน้าหน่วยงานคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สำนัก และกอง เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร และตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดราชาธิวาสวิหาร
เวลา 08.15 น. พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เวลา 09.15 น. พิธีเปิดกิจกรรม “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน” อันเป็นกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.15 น. ถึง เวลา 15.00 น.


จากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งพื้นที่ดังนี้

1.บริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิทยาลัย
1.1.พื้นที่หน้าประตูถนนราชวิถี จนถึง ทางเท้าบริเวณสี่แยกซังฮี้ ผู้รับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.2.พื้นที่ทางเท้าถนนสามเสน จากด้านข้างโรงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ถึงสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามท่าวาสุกรี ผู้รับผิดชอบคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.3.พื้นที่ทางเท้าถนนอู่ทองนอก จากต้นถนน ถึงสุดอาณาเขตมหาวิทยาลัยข้างโรงเรียนมัธยมสาธิต ผู้รับผิดชอบคือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
2.บริเวณภายในมหาวิทยาลัย
2.1 พื้นที่ภายในจากประตูถนนอู่ทองนอก ถึงอาคารศรีจุฑาภา (ประตูสามเสน) ผู้รับผิดชอบคือ โรงเรียนสาธิต สำนักทรัพย์สินและรายได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2 พื้นที่ภายในจากอาคารศรีจุฑาภา ลานคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบคือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และหน่วยตรวจสอบภายใน
2.3 พื้นที่ภายในจากด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จึงสุดกำแพงฝั่งถนนราชวิถี ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานอธิการบดี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ จะบริการจัดรถเก็บขยะมูลฝอยตลอดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ส่วนภายนอกนั้น จะจอดรับที่บริเวณด้านหน้าประตูถนนสามเสน
สำหรับการแต่งกาย อธิการบดี (ประธานในพิธี) รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ส่วนผู้บริหาร คณะ วิทยาลัย รวมถึงอาจารย์และบุคลากรแต่งกายสวมเสื้อสีฟ้า หากท่านผู้ใดเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน จะสวมเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานมาร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมก็ได้
จึงขอเชิญชวนประชาคมชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
Top