สวนสุนันทาจับมือท่องเที่ยวจ.ระนอง พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้รองรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น

สวนสุนันทาจับมือท่องเที่ยวจ.ระนอง พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้รองรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

อาจารย์ศักรินทร์ ศรีอุปโย อาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเสริมทักษะผู้นำเที่ยวในระดับท้องถิ่น และสร้างความตระหนักให้กับบุคคลในท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการด้านท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่ชุมชน โดยมี ผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ บุคลากรธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ และภาคีเครือข่ายด้านอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมจำนวนมาก โดยในพิธีเปิด นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ในนามตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Top