ว.การทัพบกดูงานสวนสุนันทาต้นแบบการจัดการระบบสารสนเทศที่ดี

ว.การทัพบกดูงานสวนสุนันทาต้นแบบการจัดการระบบสารสนเทศที่ดี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้การต้อนรับ พันเอกตุลธร นวพิตร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ดี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เครดิตภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.ssru.ac.th

ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

Top