มอบทุน : ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสภา


มอบทุน : ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 250,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้รับมอบ ให้มหาวิทยาลัยได้นำไปดำเนินการตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าของทุนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

Top