สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2563

สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2563

 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร คณะกรรมการสภา และผู้เกี่ยวข้องตามวาระ เข้าร่วมประชุม

สาระสำคัญของการประชุมคราวนี้ ประธานได้แจ้งเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยเว็บโอเมตริกส์ ประเทศสเปน ซึ่งได้ประกาศผลแล้วปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังสามารถรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ไว้ได้เป็นสมัยที่ 12 และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 19 ของประเทศ จากนั้น เป็นการประชุมตามระเบียบวาระ ประกอบด้วยเรื่องรับรองรายงานการประชุม รับทราบรายงานการรับ – จ่าย เงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายงานสถานการณ์ยืมเงินคงคลังเพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ 16 / 2562 จำนวน 316 ราย
จากนั้นเป็นการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และเรื่องสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

Top