ประกาศแล้ว Webometric U-Ranking “สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 12

ประกาศแล้ว Webometric U-Ranking “สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 12

ประกาศแล้ว Webometric U-Ranking
“สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 12
อันดับที่ 19 ของประเทศ จาก 189 แห่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า webometric ของประเทศสเปนจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง
ซึ่งในปีนี้ รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม webometric ได้จัดอันดับ U-Ranking มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นอันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยในประเทศทั้งหมดซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 189 แห่ง สำหรับอันดับ 1 ของประเทศได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของประเทศ ในขณะที่มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอันดับ 1 และเป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ และกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า Webometrics July 2020 ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับประเทศไทย มีสถานศึกษาทั้งหมด 189 แห่งที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้ ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดด้วยกัน
1.ด้าน presence คือ (จำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักของมหาวิทยาลัย) 5% ด้าน presence มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศ
2.ด้าน impact คือ (จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย) 50% ด้าน impact มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ
3.ด้าน openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% ด้าน openness มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ
4. ด้าน excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2014-2018) 35% ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า
สวนสุนันทาได้เข้ารับการจัดอันดับ U-Ranking ของ webometric ต่อเนื่องมา 7 ปี และได้เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมา 12 สมัย ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดีคนเดิม คือ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
ต่อเนื่องมาถึงรักษาราชการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน คือ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และเป็นที่รู้จักยอมรับในระดับนานาชาติ “International Niech Guru University” ขณะนี้สวนสุนันทากำลังยื่นขอรับการจัดอันดับจาก QS “เราทราบดีว่าค่อนข้างยาก แต่ก็ต้องพยายามโดยการผลักดันอาจารย์ให้ทำวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ พร้อมพ่วงลูกศิษย์ไปทำวิจัย ตีพิมพ์ผลงาน และนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติด้วย โดยมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าเดินทางที่พักให้หมดรศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด
Top