รองฯ บริหารสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมรภ.ทั่วประเทศ

รองฯ บริหารสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมรภ.ทั่วประเทศ

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ที่ 4 (154)/2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ซึ่งเป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในภาพรวม


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Top