สวนสุนันทาจัดพิธีไหว้ครูประจำปี’63

สวนสุนันทาจัดพิธีไหว้ครูประจำปี’63


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพ.ศ.2563 ให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายวันชนะ จันทนัก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายทินกร สุขสัจจี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล
และยังได้มอบเกียรติบัตรและเข็มประชุมพรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ในฐานะเป็นนักศึกษากิจกรรมดีเด่นช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top