สภาแสดงความยินดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

สภาแสดงความยินดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

 

ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ และดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบดอกไม้ และของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว / ภาพ

Top