สภาสวนสุนันทา ประชุมวาระพิเศษ 2/2563

สภาสวนสุนันทา ประชุมวาระพิเศษ 2/2563

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2 / 2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม โดยมี รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร และคณะกรรมการสภา เข้าร่วมประชุม

สาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงเรื่องสืบเนื่อง การพิจารณาทบทวนขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรายงานแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ราย และพิจาณาให้ความเห็นชอบ การยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาผลและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) และการแต่งตั้งวิทยากรที่ปรึกษา อีกด้วย

 

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top