สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่

สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่
เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย

1.ผศ.ดร.กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.อาจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.อาจารย์กรกมล ชูช่วย คณะครุศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา
5.อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ บัณฑิตวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
6.อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
7.อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้
พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Top