รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา เป็นประธานการเปิดร้านกาแฟชาววัง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เป็นประธานการเปิดร้านกาแฟชาววัง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑


Top