ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้าพระพุทธเจ้าตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถือเป็นหน้าที่สำคัญและเป็นความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง ในการที่จะนำพาองค์กรแห่งนี้ขับเคลื่อนเพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีมายาวนานกว่า ๘ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาที่สั่งสมและบ่มเพาะ จากพลังความคิดของผู้รู้ในหลากหลายสาขาวิชาผนวกด้วยความสำนึกในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนจึงส่งผลให้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมส่งมอบทักษะประสบการณ์ หล่อหลอมความคิดและจิตวิญญาณอันดีงามสู่สังคม
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล อีกทั้งจักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความร่วมมือในองค์กรและจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
www.ssru.ac.th

Top