โปรดเกล้า “ฤๅเดช” นายกสภาฯ “สวนสุนันทา” ลั่นกลอง “จัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ”

โปรดเกล้า “ฤๅเดช” นายกสภาฯ “สวนสุนันทา” ลั่นกลอง “จัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ”

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 160ง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รับสนองพระบรมราชโองการโดยนายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แถลงในการประชุมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19 ว่า "สวนสุนันทาจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังในการปฏิวัติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ทันยุคทันสมัยของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโรคอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต การแข่งขันทางการศึกษาอย่างเข้มข้น จำนวนนักศึกษาที่ลดลงอันเนื่องมาจากผลของประชากรศาสตร์และการเพิ่มจำนวนของมหาวิทยาลัย คุณภาพการศึกษา ความรวดเร็ว ความน่าสนใจ และการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจะเป็นตัวตัดสินการดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน on line อย่างเต็มรูปแบบ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการสอนผ่านช่องทาง on line ตามที่หลายคนยังเข้าใจผิดจำนวนมาก เพราะ on line โดยผ่านโปรแกรม zoom หรือ google meet หรืออื่นๆ เป็นเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่คุณภาพของเนื้อหาวิชาที่สอน ความน่าสนใจของวิชาและวิธีการศึกษา วิธีการถ่ายทอด การเข้าถึง การเข้าเรียน และการวัดผลประเมินผล จะต้องสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญที่สุดจะต้องนำเอาความรู้ที่เรียนไปใช้ในการดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม"

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับนโยบายดังกล่าว ขีดเส้นตายปีการศึกษา 2564 ต้องจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯแถลง ขณะนี้ได้เตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ จัดอบรมการสร้างเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนให้น่าสนใจแก่อาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานที่จะรับผิดชอบการผลิตและการบริหารการจัดการเรียนการสอน online เร่งสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้มีทัศนคติและปรับโหมดเข้าสู่การเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบต่อไป

“การจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ ตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยจะประสบความสำเร็จได้ ทุกองคาพยพในมหาวิทยาลัย บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบใหม่ปกติ หรือ New Normal Learning ผ่านระบบ on line อย่างมืออาชีพ มีการปรับแต่งและสร้างสรรค์บทเรียนให้น่าสนใจ ชวนติดตาม และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง หลักการสำคัญในการจัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ อยู่ที่คำสามคำ คุณภาพ คุณค่า และศักดิ์ศรี กล่าวคือคุณภาพของเนื้อหาวิชาและวิธีการเรียนการสอน คุณค่าของเนื้อหาวิชาที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต และสุดท้ายศักดิ์ศรีของการได้เรียนผ่านระบบนี้จะต้องไม่ด้อยกว่าการเรียนในชั้นเรียน สังคมต้องเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาด้วยรูปแบบนี้” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมในที่สุด

www.ssru.ac.th
………………..
ที่มา #Somdech Rungsrisawat

Top