มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตามความที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสนองพระบรมราชโองการโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
Top