สวนสุนันทาถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 สืบทอดพระพุทธศาสนา

สวนสุนันทาถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 สืบทอดพระพุทธศาสนา


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 เนื่องในโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวwww.ssru.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top