สวนสุนันทาจับมือ รพ.บ้านโป่ง พัฒนาศักยภาพบัณฑิต-บุคลากรด้านการพยาบาลออกสู่สังคม

สวนสุนันทาจับมือ รพ.บ้านโป่ง พัฒนาศักยภาพบัณฑิต-บุคลากรด้านการพยาบาลออกสู่สังคม


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงนามร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ ให้ได้รับการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าร่วมกันต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ

#prssru #ssru #ssruswitch
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

Top