สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563


วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร และคณะกรรมการสภา เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญของการประชุมคราวนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องรายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ผู้ยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (SSRU next) แลบะรายงานการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 แล้ว

ที่ประชุมยังพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบและพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่
- รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปีพ.ศ.2563
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณพ.ศ.2563
- รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
- การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 8/2562 และรอบ 13-15/2562
- การพิจารณาเลือกผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
- และ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์บริการนวัตกรรมและการออกแบบ พ.ศ. ...

รวมถึงรับทราบเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top