ข่าวดี!!!!สวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวดี!!!! สวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ www.ssru.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาวิชาจิตรกรรม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 22 มิถุนายน 2563
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2160-1388 ต่อ 103,104,105

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601438 ต่อ 24-26
เว็บไซต์ www.fit.ssru.ac.th #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
- แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
- แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
- แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0624913343 หรือ 0638788208
เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
- แขนงการเมืองการปกครอง
- แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601182
เว็บไซต์ www.cim.ssru.ac.th/ #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 มิถุนายน 2563
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601144 # 0
เว็บไซต์ https://sci.ssru.ac.th/home #dek63 #รอบ5 #เด็ก63


คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
กลุ่มหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2563
สมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2160-1495
รายละเอียด คลิก www.ssru.ac.th

www.fms.ssru.ac.thTop