รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission)==========================================================================

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission)
ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถนุายน 2563 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

>>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<<


Top