สวนสุนันทาประชุมติดตามงาน PR ออนไลน์เชิงรุก

สวนสุนันทาประชุมติดตามงาน PR ออนไลน์เชิงรุก

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริาหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประชาสัมพันธ์
และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง รวมถึงคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพ้นธ์ประจำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ : ข่าว/ภาพ

Top