สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์

สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นผู้แทนประชาคมชาวสวนสุนันทาทั้งมวล ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วผู้บริหารลงนามถวายพระพร

การจัดพิธีดังกล่าว ได้ถ่ายทอดสัญญาณทางระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรส่วนอื่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นไปตาม0

Top