สภาสวนสุนันทาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งวิชาการ 11 ราย เสริมศักยภาพวิชาการเข้มแข็งยั่งยืน

สภาสวนสุนันทาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งวิชาการ 11 ราย เสริมศักยภาพวิชาการเข้มแข็งยั่งยืน


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 11 ราย
อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 2 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 1 ราย ดังนี้


1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

3. อาจารย์วิภากร สอนสนาม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4. อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

5. อาจารย์ ดร.นิยม สุวรรณเดช ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6. อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

7. อาจารย์สุพัตรา ปราณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8. อาจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9. อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10. อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

11. อาจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้
พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาอย่างยั่งยืนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ของคุณภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

Top