สวนสุนันทา งดเรียน 13 – 16 มี.ค. ให้นศ.อยู่บ้าน - เรียนออนไลน์ พร้อมทำความสะอาดใหญ่สู้ภัย COVID-19

“สวนสุนันทา” งดเรียน 13 – 16 มี.ค. ให้นักศึกษาอยู่บ้าน – เรียนออนไลน์ พร้อมทำความสะอาดใหญ่สู้ภัย COVID-19รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงของเชื้อ COVID-19 มร.สส.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัย จึงได้ออกประกาศให้งดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาทั้งหมดระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งทำความสะอาดทั่วมหาวิทยาลัย พ่นยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทุกอาคาร

นอกจากนี้ การเรียนการสอน การวัดผล ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ ก็ได้กำหนดให้ทุกคณะทุกสาขาวิชาปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการเรียนออนไลน์โดยไม่ต้องเข้ามานั่งเรียนในชั้นเรียน และใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย ส่วนสาขาวิชา หรือรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ก็ขอให้ทบทวนรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ รักษาราชการอธิการบดี มร.สส.กล่าวในที่สุด 

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
Top