ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความพร้อมสู่การทำงาน”

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความพร้อมสู่การทำงาน”
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
โดยวิทยากร อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย )
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง ๓๕๕๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น.เป็นต้นไป
Top