ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ประกวดอัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา ปี 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ 
"อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา" ปี 2 
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 0 2160 1073 หรือ 08 5920 1208 ( ฝน )
ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th
Top