ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน”

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยวิทยากร อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย )

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง ๓๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.เป็นต้นไป
Top