กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้ง “สวนสุนันทา” เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์แห่งแรกของภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งมีความพร้อมและความเหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกำหนดในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นแห่งแรกของภาคใต้ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเปิดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพภาคบริการ 4 สาขา

นางสาวพรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบป้ายในครั้งนี้นายยอดเมือง ศิริประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยคณะทำงานได้ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ออกหนังสือการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมมอบป้ายเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์แห่งแรกของภาคใต้”

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 4 สาขา คือ สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 และสาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น” นายยอดเมือง กล่าวในที่สุด
www.ssru.ac.th
https://www.eduzones.com
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ขอบคุณภาพและข้อมูลโดย
อภิสรา คงมณี นักสื่อสารมวลชนฯ สวท.ระนองTop