นศ.ชั้นปีที่3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย

นศ.ชั้นปีที่3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu270263

ที่มา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top