ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด


ประกาศ จากคณะครุศาสตร์

เรื่อง โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ดังกล่าว
Top