วจก. มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 Quota (ประเภทความความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา)
คลิก >>>https://bit.ly/3991RL6

หลักสุตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

  • วารสารศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
  • การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

(ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2019 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top