ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ICMSIT 2020

ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ICMSIT 2020


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ICMSIT 2020 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 57) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งบทความจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โทร. 0-2160-1497

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top