สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกันทำกิจกรรม Brainstorm คิดนอกกรอบเพื่อปลุกไอเดียสร้างสรรค์
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร อาจารย์นลิน สิมะเสถียรโสภณ และ อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา ได้นำนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกันทำกิจกรรม Brainstorm คิดนอกกรอบเพื่อปลุกไอเดียสร้างสรรค์ โดยให้มีการระดมความคิด อย่างอิสระ และมีการทำกิจกรรมสันทนาการระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีรุ่นพี่เกวลิน เจริญพงศ์ IB 57 มาร่วมกิจกรรมกับรุ่นน้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องเครือข่ายของรุ่นพี่ รุ่นน้อง อีกทั้งแนะนำเรื่องการทำงานอีกด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.www.pr.ssruic.ssru.ac.th

2.www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา : www.pr.ssruic.ssru.ac.th

ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top