ผลงานความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษาต่างสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษาต่างสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสอบวิชาศิลป์ปริทัศน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดสอบโดยมอบให้นักศึกษา 1 กลุ่ม ประกอบด้วยนักศึกษาหลายสาขาวิชา จะต้องนำผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์และนำมาผสมผสานกัน เพื่อเป็นผลงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ในการสอบครั้งนี้มีอาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการตรวจและให้คะแนน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (อาจารย์พิเศษ) อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี และอาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ

ที่มา นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top