คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย) เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เป็นกิจกรรมจิตอาสาจัดเลี้ยงอาหารเย็นพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งแสดงโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในประเทศโมร็อกโก ณ Centre Social Ahmed Khalili เมืองเทมาร่า โดยมีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประกอบด้วยผู้บกพร่องทางปัญญา ผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งพิง และเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส รวมกว่า 100 คน ซึ่งได้สร้างความอบอุ่นและความสนุกสนานให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสถานฑูตไทย ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก

ที่มา นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top