ตัวแทนสวนสุนันทาร่วมสัมมนา ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
19ส.ค.62 ตัวแทนบุคลากรจากกองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ในหัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยในภาคเช้าเป็นพิธีเปิดและการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" โดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) : เป้าหมายด้านความโปร่งใสของยุทธศาสตร์ชาติ โดย นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ(อ.ก.พ.ร.) สำหรับในภาคบ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 "ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต" ซึ่งเป็นการเสาวนาในหัวข้อ "ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด" จากตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ และ เพื่อไทย

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th

ที่มา : กองนโยบายและแผน

ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี

Top