คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม "สู่มืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม "สู่มืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 90 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้เห็นภาพรวมและแนวทางการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาทิ กิจกรรมค้นหาเป้าหมายชีวิต Anatomy Game เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้และพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://sci.ssru.ac.th/news/view/1308256202

ที่มา :  ธนัญภรณ์ คงขาว

ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top