ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ ๒ Quota)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ ๒ Quota)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ/โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒ Quota)
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

Top