วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ 3 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี Graduation & Pinning Ceremonyมอบเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ติดเข็มเครื่องหมายให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครTop