มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา

นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

และนางสาวปริยากร อินทะสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์

และทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” มิติด้านสังคม (People)

จัดขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center : TCDC)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)**สมาชิกในทีม

- นางสาวณัชชา บุญจันทร์

- นางสาวปริยากร อินทะสระ

- นางสาวบุญริย์ฎา ไพราม
Top