ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศีกษาวันที่ 23 กันยายน 2565 - 3 กรกฏาคม 2566

ระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ปีการศีกษา 2565

ประกาศครั้งที่ 1/2

------------------------------
Top