มรภ.สวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร – นมัสคารวะ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 17.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย  ร่วมจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีมนัสคารวะ  ประจำปี 2566 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ราชภัฏ และ ตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ทั้งนี้  นางสาวสุมินตรา นาคเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นายกองค์การนักศึกษา  และ นายภราดร ยืนธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (การปกครองท้องถิ่น) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประธานสภานักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566  เป็นผู้นำนักศึกษาประกอบพิธีTop