สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 14 ก.พ. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทา โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีมนัสคารวะ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ราชภัฏและตราพระราชลัญจกร ตราประจำส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในสถาบันอีกด้วย
Top