นักกีฬา สวนสุนันทา "คว้าเหรียญทองแรก" ในนนทรีเกมส์ 2567

นาย อดุลวิทย์ สุธีกาญจโนทัย และ นาย วชิรสิทย์ สำราญพันธ์ นักกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย)
ประเภททีมชาย จากสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการคว้าเหรียญทองแรกให้กับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
"นนทรีเกมส์ 2567" วันที่ 27 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Top