รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้รับรางวัล 'ฑูตอารยสถาปัตย์ กิตติมศักดิ์' ประจำปี 2567 ที่งาน Thailand Friendly Design Expo 2023วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลฑูตอารยสถาปัตย์ กิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๗ Thailand Friendly Design Expo 2023 ณ ฮอลล์ ๑๐๑ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
Top