มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ มหาวิทยาลัยก้านหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาชาติและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศไทย-จีน จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้ชื่องาน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม" เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสืบทอด ปลูกฝังความสามารถทางด้านศิลปะ ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับมิตรและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยอีกด้วย

ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณ ชิว เสี่ยวหยุน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน และคุณจ้าว เยี่ยนชิง ผู้อํานวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวปาฐกถาคาถา

ภายในงานมีการแสดงศิลปะทั้งการร้อง เต้น รำ และบรรเลงดนตรี โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม 13 ชุดการแสดง บรรยายกาศเต็มไปด้วยสีสันความสนุนสาน และความอบอุ่น จากผู้แสดงและแขกที่มาร่วมงาน
Top