โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จับมือ เซาธ์อีสท์บางกอก ส่งเสริมความร่วมมือด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) พร้อมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการร่วมกัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือกันในการส่งเสริมด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) พร้อมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาTop