ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องในภาคเรียนที 2/2566
(ผู้กู้ที่ได้กู้ยืมมาจากภาคเรียนที่ 1/2566 แล้วเท่านั้น)
ขอให้นักศึกษาส่งใบแจ้งหนี้ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2566 ให้กับงาน กยศ. ของมหาวิทยาลัย (พิมพ์สีหรือขาวดำก็ได้) เพื่อบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. ให้กับผู้กู้ยืม สามารถพิมพ์แบบเบิกเงิน (ใบสีม่วง) ของภาคเรียนที่ 2/2566 ได้

สามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้
ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น.
**โดยจะมีกล่องรับเอกสารวางอยู่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1**
และงาน กยศ. ของมหาวิทยาลัย จะประกาศกำหนดวันส่งเอกสาร ภาคเรียนที่ 2/2566 ทางหน้าเพจ : กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ผู้กู้ทราบเป็นลำดับถัดไป

--------------------------

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตสมุทรสงคราม (รายเก่า)

สามารถส่งเอกสารได้ที่ :
ห้อง ONE STOP SERVICE อาคารพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 034 - 773902 (พี่เก็ต)

--------------------------

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม (รายเก่า)
สังกัดใน 4 วิทยาลัย (ห้องเรียนนครปฐม)
- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สามารถส่งเอกสารได้ที่ : ONE STOP SERVICE สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

--------------------------

หมายเหตุ
1.ใบแจ้งหนี้ ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และ ไม่ต้องใส่ซองเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
2.นักศึกษาสามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ฝากเพื่อนมาส่งเอกสารให้ก็ได้ ตามที่นักศึกษาสะดวก
โดยส่งในกล่องรับเอกสารหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
3.หากนักศึกษาที่กู้ยืมไม่ส่งใบแจ้งหนี้ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2566 จะยังไม่สามารถพิมพ์แบบเบิกเงิน (ใบสีม่วง) ของภาคเรียนที่ 2/2566 ได้
4.งาน กยศ. จะบันทึกค่าเรียนในระบบ กยศ. ให้ตามลำดับการส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละวัน

--------------------------

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528

Top