นักศึกษาสหเวชศาสตร์คว้ารางวัล Best of the Best ประเภทใช้ดี ด้วยน้ำยาบ้วนปากจากเปลือกส้มโอ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทีมเลขารักษ์พัฒนา คว้ารางวัล Best of the Best ประเภท ใช้ดี ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากเปลือกส้มโอ กลุ่มแม่บ้านแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จากทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 345 ทีม 1,672 กลุ่มชุมชน 67 มหาวิทยาลัย

โดยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยอีก 66 แห่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาในการนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน


Top