ภาพบรรยากาศงาน SSRU Music Conference & Workshop An Tran : Vietnamese Guitar Virtuoso

ภาพบรรยากาศงาน SSRU Music Conference & Workshop An Tran : Vietnamese Guitar Virtuoso
การบรรเลงกีตาร์คลาสสิกและทำมาสเตอร์คลาส จากนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเวียดนาม

นอกจากการบรรเลงโชว์กีตาร์คลาสสิกจากวิทยากรแล้ว ยังมีการแสดงจากร่วมกันของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอีกด้วย

จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


Top